Historie de Santbrincke


Oorspronkelijk was het kindertehuis Noorderhuis op het terrein gevestigd. Nadat het centrum door brand in 1984 was verwoest en was besloten om het niet op deze locatie te herbouwen, is men gaan nadenken over een andere invulling van het terrein, die passend zou zijn in de bestemming “Bijzondere doeleinden (BD)”, die nog was toegespitst op het oorspronkelijke gebruik.

 

In de loop der jaren zijn diverse plannen ontwikkeld die aansloten bij de geldende bestemming.

Uiteindelijk hebben deze plannen geresulteerd in een plan voor een woongebied voor ouderen met bijbehorende voorzieningen (in de vorm van een gemeenschapsruimte).

 

In 1991 is men begonnen met het in praktijk brengen van het concept door middel van de bouw van de eerste woningen. De in de oorspronkelijke opzet aangegeven gemeenschapsruimte is echter nooit gerealiseerd,

waardoor de woningen nu niet slechts voorbehouden zijn aan ouderen, maar ook geschikt zijn voor andere doelgroepen, en meer en meer in gebruik zijn genomen als reguliere woningen. 

 

De Santbrincke

Het woongebied heeft een oppervlakte van ongeveer 3,2 hectare, met een bebouwingsdichtheid van circa 14 woningen per hectare. Zoals reeds vermeld omvat het plangebied 45 woningen, waarvan 37 vrijstaand en 8 geschakeld zijn. De lage bebouwing en het parkachtige, groene karakter van het gebied zorgt in landschappelijk opzicht voor een goede aansluiting op het omliggende

Spaarbankbos.

 

Het woongebied wordt primair ontsloten op de Hoogeveenseweg. Intern wordt het gebied ontsloten middels een dubbele lus en een verbindend voetpad. De interne ontsluiting heeft een eenvoudige vormgeving die is toegesneden op de woonfunctie. Hierdoor ontstaat een geleidelijke overgang tussen openbaar en privé-gebied, en heeft de ontsluitingsweg een informeel karakter. Alle woningen beschikken over één of meer parkeerplaatsen op eigen terrein, alsmede over een inpandige garage. Verder zijn er nog circa 25 openbare parkeerplaatsen aangelegd.

Kenmerkend voor de bebouwing is de eenduidigheid in de architectuur, hetgeen tot uiting komt in de hoofdvorm van de bebouwing, het uniforme aanzicht van de woningen en, zij het in iets mindere mate, in de kleurstelling en het materiaal- gebruik.

Op de foto rechts ziet u duidelijk dat er in eerste instantie rekening was gehouden met een gemeenschaps- ruimte. De bungalows die als je binnenkomt op het park aan de linkerkant liggen moeten nog gebouwd worden. Voor de nummer 35 en 37 ligt de fundering al klaar. De nummers 69 t/m 73 zijn er ook nog niet, daar is de grond net afgegraven.

Hieronder nog enkele luchtfoto's van de Santbrincke.

Met dank aan Leo Lok (huisnr. 51), van wie ik een aantal foto's plus informatie mocht ontvangen.